GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Obowiązujące akty prawne
12.11.2015
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej Węgrowa

Uchwała nr XXV/170/2020 Rady Mieskiej Węgrowa z dnia 30 września 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa

Uchwała nr XXIX/195/2020 Rady Miejskiej Węgrowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy.

UCHWAŁA NR XLIII/278/2021 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/195/2020 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXVI/177/2020 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XXV/171/2020 Rady Mieskiej Węgrowa z dnia 30 września 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr IX/44/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała nr XXX/207/2021 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu