GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
ROK 2018
07.05.2019
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Osiągnięte  poziomy  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych  frakcji  odpadów  komunalnych  oraz  ograniczenia  masy  odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowaniawskazane  są  w art. 3b oraz 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach. Sposoby obliczania poszczególnych poziomów określają przepisy wykonawcze do ustawy tj.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia  składowania  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji (Dz.U.2017.2412) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Dz.U.2016.2167).

Miasto Węgrów na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) informuje, iż w 2018 roku uzyskało następujące poziomy:

  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 11,57 %
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,49 %
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła –  22,44 %
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu