GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Kontrole kompostowników
10.05.2024
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Szanowni Mieszkańcy! Od maja bieżącego roku na terenie miasta Węgrowa rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników, celem weryfikacji faktycznego ich posiadania. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi w opłacie  za odpady.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Węgrowie

W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego,
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Burmistrz Miasta Węgrowa stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu