GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
ROK 2013
02.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.), jednym z podstawowych zadań gmin jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


Burmistrz Miasta Węgrowa jest zobowiązany, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.), do umieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących osiągniętych przez gminę, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Do obliczenia ww. poziomów wykorzystano kwartalne sprawozdania składane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m. Węgrowa oraz informacje uzyskane z regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ostrołęce. W 2013 r. Miasto Węgrów uzyskało następujące poziomy:
• ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 41,6 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – maksymalnie 50 %)
• recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 15 % (wymagany poziom w 2013 roku – minimalnie 12 %).

 
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu