GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
ROK 2017
12.04.2018
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Miasto Węgrów na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) informuje, iż w 2017 roku uzyskało następujące poziomy:

1) POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wszystkie gminy w kraju w 2017 r. zobowiązane są do zredukowania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania o 45 % w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych na terenie miasta w 1995 r.
Osiągnięty w 2017 r. przez miasto Węgrów poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 21,34 % (dopuszczalny w 2017 r. 45 % poziom redukcji został więc dotrzymany).


2) POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ODPADÓW PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, wszystkie gminy w kraju zobowiązane są do osiągnięcia w 2017 r. 20 % poziomu recyklingu odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Masa odpadów przekazana recyklingowi w 2017 r. pozwoliła osiągnąć miastu 20,05 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (wymagany w 2017 r. 20 % poziom został więc osiągnięty).


3) POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, wszystkie gminy w kraju zobowiązane są do osiągnięcia w 2017 r. 45 % poziomu recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
W 2017 r. z obszaru Węgrowa odebrano i zebrano 71,920 Mg innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z czego do recyklingu przekazano 47,740 Mg, co oznacza iż osiągnięty poziom wyniósł 66,39 % (wymagany w 2017 r. 45 % poziom został więc osiągnięty).

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu