GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
ROK 2014
25.03.2015
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Miasto Węgrów informuje, iż w 2014 roku uzyskało następujące poziomy:
• ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 36,2 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – maksymalnie 50 %)
• recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 28,1 % (wymagany poziom w 2014 roku – minimalnie 14 %).

Do obliczenia ww. poziomów wykorzystano kwartalne sprawozdania składane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Węgrowa oraz informacje uzyskane z regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

Tym samym wymagany prawem poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, został osiągnięty.

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu