GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
ROK 2015
14.04.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Miasto Węgrów na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) informuje, iż w 2015 roku uzyskało następujące poziomy:

  •   ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 24,35 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – maksymalnie 50 %)
  •   recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 27,06 % (wymagany poziom w 2015 roku – minimalnie 16 %).

Do obliczenia ww. poziomów wykorzystano półroczne sprawozdania składane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Węgrowa oraz informacje uzyskane z regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

Tym samym wymagany prawem poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, został osiągnięty.

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu