GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
04.12.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa jest zobowiązany, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. b) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.), do umieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W 2013 r. odebrane z terenu Węgrowa zmieszane odpady komunale, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania były zagospodarowywane w następujących instalacjach:

a) Zmieszane odpady komunalne:

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 19, 08-110 Siedlce,

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka,

Radkom Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom,

Składowisko odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne Węgrów – Ruszczyzna,

b) Odpady zielone:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ruszczyzna, 07-100 Węgrów.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 19 08-110 Siedlce.

c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 19 08-110 Siedlce

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu