GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Stawki opłat
22.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Miesięczna stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszakłych z terenu węgrowa wynosi:

27 zł/os 

Dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oboaiązuje zwolnienie w wysokości

10 zł /os za miesiąc

Dla członków rodzin których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej  do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

5zł/os za miesiąc

Dla mieszkańców nieruchomości na których prowadzony jest kompostownik:

2zł/os za miesiąc

UCHWAŁA NR XXVI/176/2020 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawkitej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 


Terminy uiszczania opłat:

  •     za I kwartał (styczeń, luty ,marzec) płatne do 15 marca danego roku;
  •     za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) płatne do 15 maja danego roku;
  •     za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) płatne do 15 września danego roku;
  •     za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) płatne do 15 listopada danego roku;


UCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego ul. Rynek Mariacki 16

lub bezpośrednio na konto numer: 40 1020 1260 0000 0102 0119 5346

 

Minimalne pojemności pojemników, w które nalezy wyposażyć nieruchomość:

dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdąnieruchomość. Odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;
dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal;
dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt;
dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 l;
dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników;
dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
dla ogródków działkowych 40 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem;
w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej gazem lub olejem opałowym mają obowiązek dysponować 20 l pojemnikiem na osobę;
właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować 30 l pojemnikiem na osobę;
właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej gazem lub olejem opałowym mają obowiązek dysponować 30 l pojemnikiem na osobę;
właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować 40 l pojemnikiem na osobę;
właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają obowiązek dysponować 40 l pojemnikiem na osobę przy cyklu odbioru raz na tydzień.

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu